Co by měl umět absolvent základní školy? VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

10.01.2021

Pokud se zamýšlíme nad tím, co by mělo být cílem předmětu výchova k občanství (nebo také občanka), samotný název nám velmi napovídá, jak bychom o něm měli přemýšlet. Naším cílem by měla být příprava žáků na jejich aktivní a poučený občanský život, protože absolvováním základní školy končí povinná školní docházka a v tomto věku by tak měli být všichni žáci být připraveni na život ve společnosti. Pro ten je potřeba, aby rozuměli sami sobě, uvědomovali si svoji roli ve své komunitě, městě, státu, Evropě, světě, orientovali se ve svých právech a povinnostech, byli finančně gramotní a věděli, jak funguje stát a jak mohou aktivně ovlivnit politická rozhodnutí, která mají vliv na jejich životy. Všechny tyto kompetence by žáci měli získat v občance. Jak se zmíněné kompetence odráží v současné podobě RVP? Co zde přebývá a co chybí?

Sebepoznání - Abychom mohli žít šťastný a spokojený život, je třeba, abychom poznali sami sebe, věděli, jací jsme a co u nás (ne)funguje. Tato znalost je základem pro postupný rozvoj sebepoznání, které se v dospívání rozvíjí a je silně ovlivněno názory vrstevníků. Kromě toho, že žáci zjistí, jaký učební styl jim sedí, jaká je jejich identita, vlastnosti i schopnosti, silné a slabé stránky atd., uvědomí si, v čem se liší od ostatních. Mohou pak lépe porozumět jednání druhých lidí. Očekáváné výstupy, které jsou tomuto tématu nyní v RVP věnovány v části Člověk jako jedinec jsou ale formulovány tak, že se jedná primárně o porozumění odborným pojmům a nikoli o reálnou životní zkušenost a praktické osvojení potřebných dovedností. Není proto divu, že české učebnice občanky jsou pouze výčtem pojmů (a situací) ve formě, která je (zejména pro dospívající) velmi neatraktivní. Přitom je možné zařadit sebepoznávací aktivity, meditační techniky atd., které jsou pro žáky zajímavé.

Moje role v komunitě, městě, státu, Evropě, světě - V zahraničních (zejména britských) učebnicích toto téma tvoří významnou náplň výchovy k občanství. Je zde snaha, aby člověk byl plnohodnotným členem své komunity, města atd., což většinou zahrnuje i dobrovolnictví a pomoc při nějaké charitativní akci. Toto téma je vhodné rozvíjet postupně v průběhu několika let - začít od školní komunity (jak funguje, jak mohu přispět a být užitečným členem), přes město (kdo a jak řídí chod města, jaké problémy jsou ve městě a jak je řešit, jak se zapojit do dění ve městě atd.), pokračovat se státem (jak funguje - demokracie, volby), Evropou (Evropskou unií) a globálními tématy současného světa (globální problémy, lidská práva, demokracie vs autokracie atd.). V RVP se zmíněná témata objevují jako směs různých očekávaných výstupů v části Člověk ve společnosti a Mezinárodní vztahy, globální svět. Některé z očekávaných výstup však do tématu nezapadají (např. "zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají"). Až na výjimky jsou opět očekávané výstupy formulovány na nejnižších úrovních Bloomovy taxonomie (znalost, porozumění).

Práva a povinnosti - Je velmi důležité rozumět tomu, jakými pravidly se musím řídit a co se stane, pokud je nedodržuji. Stejně tak je důležité vědět, jaká jsou má práva a jak se mohu bránit, pokud mi je někdo upírá. V současné podobě RVP se tomu věnuje téma Člověk, stát a právo. Očekávané výstupy jsou u tohoto tématu formulována vhodně tak, že popisují, jak v reálném životě bude vypadat naplnění těchto výstupů (rozpozná protiprávní jednání, provádí jednoduché právní úkony atd.).

Finanční gramotnost - Toto téma patří v rámci výchovy k občanství k nejvíce diskutovaným a také k němu je celá řada velmi kvalitních materiálů (často podporovaných různými finančními či bankovními společnostmi). Díky revizi standardů, které se týkají finanční gramotnosti, ale zatím nejsou zapracovány do RVP, lze očekávat, že toto téma bude (a mnohde již je) pojato velmi prakticky a zajímavě. Jako pilíře finanční gramotnosti by měla být témata finance/peníze (bezhotovostní placení, bankovní účet, stanovení ceny, reklamace zboží, inflace) a hospodaření domácnosti (sestavení rozpočtu, bilance, mzda a její výpočet, finanční produkty, přebytek a co s ním, schodek a co s ním, exekuce).

Občanka patří k nejdůležitějším předmětům základní školy, protože je přípravou na reálný život každého člověka bez ohledu na jeho v budoucnu dosažené vzdělání. Komplexnost výše uvedených témat neumožňuje shrnout ideální výstupy občanky do několika bodů. Důležitosti a tematickému rozsahu bohužel neodpovídá realita českých škol, kde je občanka často poznamenána tím, že ji učí neaprobovaní učitelé a je jí dána minimální časová dotace. V případě distanční výuky je občanka vnímána jako předmět, který lze "obětovat", protože není tak důležitá. Nicméně se stává, že učitelé občanky do předmětu (nad rámec výše zmíněného) zahrnují také mediální gramotnost, práci s informacemi, argumentaci a další dovednosti nezbytné pro budoucí občanský život, které se v jiných předmětech neučí a neprocvičují. Existuje podle vás jiný předmět, který takto komplexně připravuje na život?

ucitelskyzapisnik@email.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!