Dialog jako metoda pro rozvíjení komunikačních dovedností

15.06.2020

Dialog je výuková metoda, při které žáci diskutují bez zapojení učitele a kterou je vhodné zařazovat od druhého stupně ZŠ. Dialog pomáhá žákům rozvíjet jejich komunikační dovednosti a učitel získává představu o jejich znalostech, dovednostech i postojích. Naši žáci, kteří dialog pravidelně absolvují, dokáží vyjádřit a vysvětlit svoje názory, argumentovat a umí dávat kvalitní popisnou zpětnou vazbu.


Jak při dialogu postupovat? Zde je návod pro žáky:

· Přečtěte si text, zvýrazněte klíčové informace, zapište myšlenky a otázku k diskuzi.

pozn. pro učitele: Podkladem pro dialog může být také video nebo audio. Otázka k diskuzi by měla být formulovaná jako otevřená otázka, na kterou neexistuje jednoznačná předem jasná odpověď a lze o ní diskutovat 10 minut.

· Napište otázky vztahující se k textu na tabuli.

pozn. pro učitele: Každý žák by měl přispět svojí otázkou. Musí se tak nad textem zamyslet a hledat zajímavé související otázky. Bude tím také zajištěn dostatek otázek, ze kterých budou žáci vybírat.

· Rozdělte se na dvě skupiny.

pozn. učitele: Rozdělit se mohou sami nebo je může náhodně rozdělit učitel. Doporučený maximální počet diskutujících je 13. Pokud má třídě 30 žáků, doporučuji třídu rozdělit na tři skupiny s tím, že v jedné 45min hodině budou diskutovat jen dvě skupiny žáků.

· Vytvořte vnitřní a vnější kruh.

pozn. pro učitele: Vnitřní kruh je diskuzní a sedí pohromadě tak, aby dobře viděli na otázky na tabuli. Ostatní studenti sedí okolo tak, aby dobře slyšeli.

· Vnitřní kruh si vybere jednu otázku z tabule a diskutuje 10 minut.

pozn. pro učitele: Do této diskuze učitel nijak nezasahuje, pokud nedochází k hrubému porušování pravidel. Učitel před započetím diskuze shrne její pravidla a poté již jen poslouchá. Minutu před uplynutím stanovené doby informuje vnitřní kruh, že by měl diskuzi během minuty uzavřít.

· Vnější kruh komentuje diskuzi vnitřního kruhu.

pozn. pro učitele: Posluchači diskuze z vnějšího kruhu komentují, zda diskutující dodrželi zadaná pravidla (viz níže). Nijak ale nehodnotí a nekomentují konkrétní obsah diskuze. To by vedlo k rozpoutání další diskuze. Vnitřní kruh nemůže na komentáře vnějšího kruhu nijak reagovat.

· Vnitřní a vnější kruh se vymění a dodrží stejný postup z bodu 5 a 6.

pozn. pro učitele: Po druhém kole diskuze můžete z pozice učitele doplnit váš popisný komentář k pravidlům a případně se vyjádřit i k obsahu, pokud žáci přehlédli nějaký důležitý aspekt nebo něco chcete krátce dovysvětlit. S obsahem diskuze samozřejmě můžete více pracovat v dalších hodinách. Je vhodné ocenit příspěvky do diskuze od žáků, kteří osaměle oponovali většině. Podporuje to žáky v tom, že jiný názor je cenný a posouvá nás v diskuzi dále.

· Zapište si důležité myšlenky, sdílejte.

pozn. pro učitele: Vždy dialog se žáky uzavřete. Požádejte je, aby si každý zapsal, co si z diskuze odnáší. Pro někoho to bude způsob vedení dialogu, pro někoho jiného zajímavá myšlenka. Požádejte některé ze žáků, aby své postřehy sdíleli s ostatními. Bude to i pro vás zpětná vazba o tom, s čím z dialogu odchází.


Pravidla diskuze při dialogu (k vyvěšení na tabuli)

Mluvte nahlas a zřetelně

Citujte z textu

Poslouchejte s respektem

Zeptejte se na vyjasnění

Diskutujte o argumentech, ne jen o názorech

Dejte každému šanci mluvit


Pokud se do dialogu pouštíte poprvé, mohou vám pomoci tato doporučení:

  • Začněte s menší skupinou diskutujících (ideálně 8-10, maximálně 13 ve vnitřním kruhu) ve třídě, která ráda diskutuje.
  • U mladších žáků zpočátku můžete diskutovat kratší dobu (min. 5 minut), čas vždy oznamte na začátku a neměňte jej v průběhu.
  • Vždy vyvěste pravidla tak, aby byla stále všem na očích.
  • Vyžadujte, aby si žáci do svého textu zapsali poznámky, alespoň jednu otázku a přinesli si text na samotný dialog. (V počátcích lze otázku pro dialog zadat tak, aby žáci získali představu o typu otázek, které mají vymýšlet při dalších dialozích.)
  • Pokud si žáci skáčou do řeči, použijte nějaký předmět, který si budou předávat spolu se slovem (mluví jen ten, kdo daný předmět má v ruce).
  • Dbejte na to, že vnější kruh do diskuze nijak nezasahuje a neruší jej.
  • Nevstupujte jako učitel do dialogu a jeho částí. Vaše nezbytné komentáře, dovysvětlení atp. si ponechte na závěr.
  • Buďte trpěliví a vytrvalí. Ne každý dialog se povede. Velmi záleží na zvoleném textu a na tom, zda žáky zaujme a láká je k diskuzi. Zejména zpočátku se budou zapojovat hlavně extroverti. Občas bude ticho a žáci nebudou vědět, co říci. (Nevadí, pokud je ticho, žáci přemýšlí, co vhodného říci.) Veďte je k tomu, že cílem je najít odpověď na vybranou otázku. Pokud k odpovědi dojdou rychle, mohou si vybrat otázku jinou. (Je náročné vymyslet a vybrat otázku, o které lze delší dobu smysluplně diskutovat.)

Na závěr bych zmínila, že dialog lze využít ve všech předmětech. Lze díky němu "zmapovat situaci" - co žáci o tématu ví, jaké mají postoje, jak přemýšlí. I proto lze dialog zařadit na začátek tématu (abyste zjistili, s čím žáci do tématu vstupují), doprostřed tématu (a tříbit si při dialogu argumenty) nebo na konec tématu (kdy si chcete ověřit, s čím žáci téma opouští). Je dobré zmínit, že dialog je metoda vhodná i pro diskuze uvnitř pedagogického sboru, pokud potřebujete zmapovat postoj/zkušenosti učitelů ke konkrétnímu tématu (např. zákaz mobilních telefonů, co a jak hodnotit atp.).

ucitelskyzapisnik@email.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!