Kvalitního učitele můžete popsat těmito slovy

01.11.2020

Pokud stále váháte, jak poznáte kvalitního učitele, pročtěte si níže uvedený seznam vlastností a kompetencí učitelského profesionála. Mnou vytvořený seznam čerpá z materiálů uvedených na konci článku. Velmi inspirativní jsou v tomto směru dokumenty České školní inspekce.


Kvalitní učitel

 • učí děti nikoli předměty
 • staví na vzájemné důvěře a respektu
 • je empatický a trpělivý
 • dbá na rozvoj kompetencí žáků
 • vede žáky k samostatnosti a zodpovědnosti
 • podporuje vnitřní motivaci žáků
 • respektuje individuální potřeby a rozvíjí potenciál žáků
 • nastavuje dlouhodobé a krátkodobé cíle pro své žáky (ví, kam s nimi směřuje a proč)
 • využívá průběžně srozumitelnou zpětnou vazbu (formativní hodnocení)
 • pomáhá žákům najít si cestu ke šťastnému a spokojenému životu
 • "svým vlastním jednáním modeluje a podporuje prosociální chování"
 • "svým osobním chováním projevuje demokratické smýšlení"
 • dělá chyby jako každý člověk a umí je přiznat
 • nemá odpověď na všechno, učí se společně se svými žáky
 • uvědomuje si své slabé stránky a pracuje na jejich posílení
 • dále se vzdělává, protože se svět i děti kolem něj mění
 • své kolegy podporuje a respektuje


Kvalitní učitel v hodině

 • komunikuje se žáky cíle dané hodiny / tématu a se žáky směřuje k jejich naplnění
 • propojuje učivo s reálným životem
 • naslouchá svým žákům, respektuje jejich názory - "komunikuje s žáky zdvořilým a přátelským způsobem"
 • vytváří příležitosti pro spolupráci a vzájemné učení (peer-learning) - "pomáhají dětem vytvářet pozitivní vztahy a učit se vzájemně spolupracovat, respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy"
 • v hodinách používá různé metody a formy výuky (frontální výuka je doplňkem nikoli hlavní náplní)
 • podporuje u žáků kritické myšlení - vede je k vyjadřování názorů, nápadů a argumentů, různým pohledům na jedno téma atp.
 • "zařazuje aktivity podporující objevování, experimentování, kladení otázek, tvořivost a autonomii a iniciativu každého z dětí"
 • vytváří strukturu, ve které každý žák ví, co se od něj očekává (nastavuje jasná pravidla a kritéria)
 • dbá na třídní klima, ve kterém se žáci cítí bezpečně (neporovnává, nenálepkuje, všímá si konfliktů mezi žáky a proaktivně je řeší)
 • poskytuje srozumitelnou zpětnou vazbu
 • podporuje u žáků sebehodnocení a vzájemné hodnocení (podložené předem stanovenými cíli / kritérii)
 • rozvíjí u žáků empatii


Rozhodně to neznamená, že pokud některou z daných věcí neděláte na 100%, že jste špatný učitel. Jakékoli úsilí směřující tímto směrem nebo souznění s těmito myšlenkami vás mezi kvalitní učitele může zařadit. Zejména pro začínající učitele platí, že nikdo není sebejistým řidičem od prvního dne. Je nutné odřídit stovky kilometrů v různé intenzitě provozu, řešit reálné krizové situace, které vám dodají sebejistoty a vy po nějaké době nemusíte myslet na to, kde jsou blikačky, jestli už máte přeřadit atd.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citované úryvky v uvozovkách jsou převzaty z dokumentu České školní inspekce (2019). Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Krit%c3%a9ria/Kriteria-hodnoceni_2019-2020-popis-kriteria.pdf

Použity byly také tyto zdroje:

Hospitační záznam České školní inspekce https://www.csicr.cz/html/hospitacni_zaznam_PV_17_18/html5/index.html?&locale=CSY&pn=3 

Podmínky členství v Učitelské platformě https://www.ucitelskaplatforma.cz/pridejte-se/ 

Desatero SKAV https://skav.cz/desatero-skav/ 

Standard učitele (Systém podpory profesního rozvoje učitelů) https://www.ped.muni.cz/weduresearch/profesnirozvoj/kariera_standarducitele.pdf - na stránkách https://www.ped.muni.cz/profesnirozvoj/index.php lze nalézt také identifikaci problémů získávání a uvádění nových učitelů, která může být příspěvkem do diskuze o reformách na pedagogických fakultách

ucitelskyzapisnik@email.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!