Co by měl umět absolvent základní školy?

02.08.2020

Zamyšlení nad zeměpisem

Když jsem začínala po vysoké škole učit na státním gymnáziu, náplň mých hodin určoval Školní vzdělávací program. Ke smůle mé (i mých žáků) se jednalo o zkopírované původní osnovy, které byly přeplněné učivem, a ode mne se očekávalo, že vše se žáky projdu tak, aby byli připraveni na maturitu. (Nikdo neřešil, že k maturitě jich jde jen minimum, mají v oktávě přípravný zeměpisný seminář a vedeme žáky jen k tomu, aby se namemorovali soubor encyklopedický znalostí.)

O rok později jsem začala pracovat na soukromém gymnáziu, kde učím dodnes. Protože se tou dobou celkově proměňovala výuka a upravoval se ŠVP, měla jsem možnost podílet se na stanovení náplně výuky zeměpisu. Část zeměpisu se začala učit (a dodnes učí) v angličtině. I díky tomu jsem se dostala k řadě zahraničních učebnic, díky kterým jsem získala konkrétní nápady na to, jak zeměpis učit jinak. Bohužel do té doby mi mohly být inspirací pouze mé předcházející zkušenosti, kdy se zeměpis probíral po regionech, a já se k maturitě ze zeměpisu učila stejné encyklopedické znalosti (hlavní město, zemědělská produkce, průmysl atd.) poloviny států světa. Při tvorbě nové verze ŠVP jsem mohla vycházet z RVP (jehož výstupy pro zeměpis jsou z velké části smysluplné) a zahraničních materiálů.

Po pěti letech vyučování zeměpisu, zkoušení nových metod, seznamování se s náplní a požadavky výuky v zahraničí, definování a vyhodnocování kompetencí rozvíjených ve výuce, jsem dospěla k závěru, že současná podoba RVP pro zeměpis je stále ještě přehlcená (zejména definovaným učivem) a očekávané výstupy jsou velmi obecné a obsáhlé.

Se skupinou učitelů jsme během jednoho z mých workshopů diskutovali o tom, co by měl umět absolvent základní školy z jednotlivých předmětů. V návaznosti na tuto diskuzi a v současné chvíli formulované cíle Strategie 2030+ jsem ve svých úvahách dospěla k zúžení výstupů ze zeměpisu pro 9. ročník. Domnívám se, že by výstupy měly být rozděleny na oborové a mezipředmětové, které lze dobře rozvíjet na různých úrovních obtížnosti dle pokročilosti žáků.

Oborové výstupy ze zeměpisu:

  • Žák vysvětlí příčiny a důsledky působení přírodních sil na Zemi.
  • Žák rozumí příčinám a důsledkům vybraných globálních i lokálních problémů, navrhne jejich řešení.
  • Žák uvede příklady rozdílů mezi kulturami a odlišné perspektivy jejich vnímání světa.
  • Žák porovná vybrané regiony z hlediska rozvoje.
  • Žák charakterizuje a vysvětlí proměnu České republiky od jejího vzniku.
  • Žák se prostorově orientuje v terénu, ve svém regionu, v Česku.

Mezipředmětové výstupy:

  • Žák vyčte informace z textu.
  • Žák pracuje s (tematickými) mapami, grafy, tabulkami, schématy.
  • Žák kriticky pracuje s informacemi.
  • Žák argumentuje a kriticky myslí.

Výše uvedených šest oborových výstupů zahrnuje současné výstupy, které jsou v RVP obsaženy. Dává je ale do smysluplných souvislostí. Roky jsem hledala, jak učit o České republice. Právě velké proměny, kterými Česká republika prošla od svého vzniku, se ukázaly jako cesta. Navržené výstupy vybízí k výuce zeměpisu po tématech jako je přelidnění, migrace, globální oteplování, omezené zdroje, ad. Zároveň umožňuje zaměření na konkrétní případové studie - státy / regiony a jejich vztah k danému tématu.

Bude na učiteli, jaké regiony / problémy / kultury pro srovnání vybere. Každá učebnice může nabízet jiné případové studie. Budou vždy ale jasně dané kompetence, které by měli žáci ovládat, a otázky, na které by měli žáci umět odpovědět. K tomu mohou posloužit doprovodné metodické materiály, nově formulované standardy i nově vzniklé učebnice.

ucitelskyzapisnik@email.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!